Algemene voorwaarden

Naamloze vennootschap FM Frans Maes
Met vestigingsadres op A.Dassonvillelaan 4, 8860 Lendelede
Telefoonnummer +32 51 31 11 81
Mail: anne@fransmaes.be
Gekend in de KBO onder ondernemingsnummer 0425.626.003

Hierna ‘wij’ en ‘ons’ genoemd.

 1. Al onze offertes zijn vrijblijvend en slechts bindend voor een periode van 30 dagen.
 2. Orders zijn voor ons slechts bindend, indien en voor zover, zij schriftelijk door ons zijn bevestigd en voor akkoord getekend. De gebeurlijk opgenomen opleveringsdata zijn louter een inspanningsverbintenis en kunnen op geen enkele wijze aanleiding geven tot het betalen van enige schadevergoeding, dan wel verbreking van de overeenkomst.
 3. Een bevestiging betekent voor koper een vaste verbintenis tot kopen en betalen
 1. Alle orders worden door ons aanvaard onder voorwaarde dat de prijzen en/of verminderingen en/of verkoopsvoorwaarden te allen tijde door ons gewijzigd kunnen worden.  Meerwerken worden uitgevoerd aan de prijzen die hiervoor door ons worden gehanteerd en dat de klant erkent, door het geven van de opdracht tot meerwerken, deze prijzen te kennen.  De opdracht tot het geven van meerwerken wordt bewezen door uitvoering ervan.
 2. Ieder onuitgevoerd order of gedeelte daarvan zal tegen gewijzigde prijzen en/of vermindering en/of verkoopsvoorwaarden worden uitgevoerd, behoudens het recht van koper om bij dusdanige wijziging nog niet uitgevoerde orders of gedeelten daarvan binnen 8 dagen na datum van de kennisgeving van de wijziging aan koper te verbreken.
 1. Alle uitvoeringstermijnen of leveringen zijn vrijblijvend en gaan nimmer in voordat de order schriftelijk door ons is bevestigd en ondertekend en alle voor de uitvoering daarvoor nodige gegevens volledig in ons bezit zijn.
 2. Leveringen of uitvoering van een order kan door ons geschieden in gedeelten, naarmate de werken gevorderd zijn en ook in dit geval dienen onze gedeelde facturen binnen de overeengekomen betalingstermijn te worden voldaan. De leverings- of uitvoeringstermijn wordt zoveel mogelijk in acht genomen zonder dat de verkoper wegens overschrijving daarvan recht op weigering van werken of goederen of schadevergoeding heeft.
 3. Indien het, ten gevolge van welke omstandigheid dan ook, niet mogelijk is een werkzaamheid of contract uit te voeren hetzij geheel of gedeeltelijk, kan de overeenkomst door ons worden geannuleerd zonder dat de koper enig recht op schadevergoeding heeft.
 4. De werven zullen steeds toegankelijk zijn voor gelijk welk materiaal, onafhankelijk van weersomstandigheden.  De eigenaar of koper dient te allen tijde deze toegang voor ons te verzekeren zonder enige aftrek of schadevergoeding wanneer, desgevallend schade veroorzaakt werd aan bestaande verhardingen of dergelijke, ook al zijn deze geen eigendom van de koper.  Koper zal instaan voor deze aangebrachte schade alsook aan derden.
 5. Werken uitgevoerd waarvan vooraf geen prijsakkoord tot stand kwam om eender welke reden, hetzij buiten of binnen het contract, zullen een afzonderlijke factuur dragen, deze factuur geldt tevens als voor akkoordverklaring van de uitvoering van de prijs.  Bij niet aanvaarding van deze factuur, dient deze binnen de 8 dagen gerekend vanaf de factuurdatum, aangetekend terug te worden gestuurd, zo niet heeft de koper recht op betwisting en wordt de factuur voor echt verklaard.
 6. Iedere verkeerde inlichting, opmeting of wijziging van de toestand om eender welke reden, geeft ons het recht het contact eenzijdig te verbreken.  Deze verbreking houdt in dat de klant , alle door ons gemaakte kosten dient te vergoeden, alsook de gederfde winst ten gevolge van de verbreking van de overeenkomst.

Ons eigendomsvoorbehoud geldt totdat de koper alle facturen volledig betaald heeft.

 1. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade aan ondergrondse leidingen door ons veroorzaakt, indien deze niet duidelijk zichtbaar zijn, ook indien deze eigendom zijn van derden.
 2. Het stilzwijgend in gebruik nemen geldt als oplevering.
 3. Wij zijn slechts aansprakelijk voor gebreken aan onze uitvoeringen ten gevolge van materiaal- en uitvoeringsfouten.  Indien klachten over een zodanig gebrek door ons gegrond worden bevonden, zullen wij –ten onzen keuze-  de gebreken op onze kosten herstellen.  Tot  vergoeding van kosten, schade en intresten welke als direct of indirect gevolg zijn van door ons gegeven adviezen van gebreken aan werken, zijn wij niet verplicht.
 4. Voor levende planten geldt onze aansprakelijkheid enkel voor de hergroei ervan, beperkt tot één jaar na de aanplant en niet voor andere directe of indirecte schade.
 1. Betalingen van de facturen moeten contant geschieden, dit is binnen 10 dagen na verzending van de factuur, kortingen zijn niet toegestaan.  Elke factuur of gedeelte ervan, niet betaald op de vervaldag, brengt van rechtswege en zonder enige aanmaning een intrest op 12 %.  Deze intrest loopt per dag.  In geval van gehele of gedeeltelijk niet betaling van de schuld op de vervaldag, wordt na vergeefseingebrekestelling het schuldsaldo verhoogd met 10 % met een minimum van 62 € en een maximum van 1.860 € zelfs bij toekenning van termijnen van respijt.  De schuldenaar wordt nochtans het recht niet ontnomen op basis van artikel 1244 van het Burgerlijk Wetboek termijn aan het gerecht te vragen.
 2. Door het indienen van bezwaren wordt de invorderbaarheid, kosten hiervan en de intresten alsook de verkoops- en betalingsvoorwaarden niet geschorst.
 1. Alle geschillen tussen NV Frans Maes en koper, daaronder begrepen niet betaling door de koper op het voor betaling vastgesteld tijdstip, zullen berecht worden door de rechtbank van het arrondissement waar de zetel van NV Frans Maes  gevestigd is, onverminderd ons recht om de koper te dagvaarden voor de bevoegde rechter van zijn woonplaats.
 2. Wij houden ons het recht voor om de overeenkomst van rechtswege te beëindigen, wanneer de klant zijn verbintenis niet uitvoert, alsmede in gevolg van faillissement of kennelijk onvermogen of het aanvragen van een maatregel onder de wet continuïteit ondernemingen door de klant.
 3. Beide partijen hebben het recht de overeenkomst als beëindigd te beschouwen indien een onvoorziene omstandigheid zich zou voordoen met name door overmacht, die de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk maakt.

Kijkboek Tuinen Frans Maes

Ontdek onze creaties